PRIVACYSTATEMENTBert van Steenderen, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34351029, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Bert van Steenderen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
 2. Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Bert van Steenderen persoonsgegevens verwerkt:
  1. (potentiële) patiënten;
  2. bezoekers aan de praktijk van Bert van Steenderen
 3. Verwerking van persoonsgegevens
 4. Bert van Steenderen verwerkt persoonsgegevens die:
  1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 5. Doeleinden verwerking
 6. Bert van Steenderen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 7. Rechtsgrond
 8. Bert van Steenderen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 9. Verwerkers
 10. Bert van Steenderen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Bert van Steenderen persoonsgegevens verwerken. Bert van Steenderen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 11. Persoonsgegevens delen met derden
 12. Bert van Steenderen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bert van Steenderen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 13. Doorgifte buiten de EER
 14. Bert van Steenderen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Bert van Steenderen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 15. Bewaren van gegevens
 16. Bert van Steenderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Bert van Steenderen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 17. Wijzigingen privacystatement
 18. Bert van Steenderen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Bert van Steenderen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 19. Rechten, vragen en klachten
 20. U hebt het recht Bert van Steenderen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Bert van Steenderen door een e-mailbericht te sturen naar bvansteenderen@xs4all.nl

  Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Bert van Steenderen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Bert van Steenderen door een e-mailbericht te sturen naar bvansteenderen@xs4all.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
ingang praktijk De Amstel


© 2016: De Amstel     Ontwerp: Dick Arendshorst     © 2016 portretfoto's: Paul Fleming, Amsterdam